Ramic Technology Pvt Ltd

#208, Sai Brindhavan, 6th Cross,

Ananth Nagar, Phase 2, Kammasandra,

Bangalore – 560100

Karnataka, India

Email: hr@ramictech.com

Phone: +91 8971503453